سال: ۲۵۲۸ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: آغاز برنامه امانت بين کتابخانه ها در کشور با شرکت ۱۶ کتابخانه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۲.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی(سابق)

موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات بيمارستان قلب بنياد ملکه پهلوی

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

 

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم امور خانواده وزارت بهداری.

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۰.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۶۸

موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: تأسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز.

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۲۵۹

موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز.

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: پيشاز اسلام

موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۴-۱۵.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۲۱۵ - ۲۱۶

موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين کتب چاپ شده قبل از اسلام در ايران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۵.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: 1353 هجري شمسي
موضوع: انتشار ويرايش اول كتاب « فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي».
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۹۵۹ ميلادي
موضوع: انتشار كتاب « فهرست كردن آثار فارسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373، ص 9.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۷۳ هجري شمسي
موضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»
منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1373.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: 2536 شاهنشاهي
موضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».
منبع: حاذق، فريدون. « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي» .- تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا، 2536.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: ۱۳۱۳ هجري شمسي
موضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانا
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬ .- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۳۶.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساساني
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره )
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

 

به نام خدا
اين فضا برای ياد داشت ها و روزنگار کتابدارانه ( مطالب مربوط به علم كتابداري و اطلاع رساني )در نظر گرفته شده است. عنوان وبلاگ برای كتابداران آشنا است. رده زد هيجدهمين رده نظام رده بندی LC يا Library of Congress است که اختصاص به علوم کتابداری و اطلاع رسانی دارد. نظام رده بندي كنگره نوعي نظام رده بندي منابع علمي موجود در كتابخانه هاست. در نظام رده بندی کنگره دانش بشری به ۱۸ رده اصلی تقسيم شده و هر يك از رده هاي اصلي با حروف الفبا مشخص شده اند. هر رده اصلي به رده هاي کوچکتر تقسيم می شود كه در تقسيمات بعدی از عدد نيز استفاده شده است.

  
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۱

صفحه قبل →