سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره )
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳