سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساساني
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.   
نویسنده : fardin koulaian ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳