سال: ۱۳۵۹

رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص هيجده

/ 0 نظر / 86 بازدید