سال: ۱۳۱۳ هجري شمسي
موضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانا
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬ .- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۳۶.

/ 0 نظر / 5 بازدید