سال: ۱۲۵۹

موضوع: تأسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران

منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶.

/ 0 نظر / 4 بازدید