سال: 2536 شاهنشاهي
موضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».
منبع: حاذق، فريدون. « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي» .- تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا، 2536.

/ 0 نظر / 4 بازدید