سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

/ 0 نظر / 6 بازدید