سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

/ 0 نظر / 6 بازدید