سال: ۱۳۱۳

موضوع: تآسيس نخستين کتابخانه عمومی ايران تحت عنوان کتابخانه عمومی معارف

منبع: منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۸

/ 0 نظر / 4 بازدید