سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

/ 0 نظر / 5 بازدید