سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟

موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان اولين کتب چاپ شده قبل از اسلام در ايران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۵

/ 0 نظر / 33 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.