سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۰

/ 0 نظر / 4 بازدید