سال: ۲۵۲۸ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: آغاز برنامه امانت بين کتابخانه ها در کشور با شرکت ۱۶ کتابخانه

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۲.

/ 0 نظر / 4 بازدید