سال: ۱۲۵۹

موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶

/ 0 نظر / 4 بازدید