سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق)

موضوع: تأسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۰.

/ 0 نظر / 6 بازدید