سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره )
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.

/ 0 نظر / 4 بازدید