سال: ۱۳۴۳

رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات

منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۷۸

/ 0 نظر / 82 بازدید