پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

سال: ۲۵۲۸ شاهنشاهی (سابق) موضوع: آغاز برنامه امانت بين کتابخانه ها در کشور با شرکت ۱۶ کتابخانه منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی(سابق) موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات بيمارستان قلب بنياد ملکه پهلوی منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم امور خانواده وزارت بهداری. منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: تأسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز. منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز. منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
سال: پيشاز اسلام موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۲۱۵ - ۲۱۶ موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال: 1353 هجري شمسيموضوع: انتشار ويرايش اول كتاب « فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي».منبع: صديق بهزادي، ماندانا. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال: ۱۹۵۹ ميلاديموضوع: انتشار كتاب « فهرست كردن آثار فارسي»منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
سال: ۱۳۷۳ هجري شمسيموضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: 2536 شاهنشاهيموضوع: انتشار كتاب « قواعد فهرست نويسي و رده بندي ساده مواد غير چاپي».منبع: حاذق، فريدون. « قواعد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
سال: ۱۳۱۳ هجري شمسيموضوع: كشف الواح گلين مربوط به كتابخانه استخر در خرابه هاي كاخ آپادانامنبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: دوره سامانيانموضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساسانيمنبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
سال: دوره سامانيانموضوع: بوجود آمدن خط اوستايي ( دين دبيره ) منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬. - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید