سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم خانواده وزارت بهداری

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

/ 0 نظر / 5 بازدید