سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی

موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص ۳۱

/ 0 نظر / 8 بازدید