سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی(سابق)

موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات بيمارستان قلب بنياد ملکه پهلوی

منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: مرکز مدارک علمی ايران، ۲۵۳۵، ص۳۱.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید