سال: ۱۲۶۸

موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران

منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۷

/ 0 نظر / 29 بازدید