سال: ۲۵۲۸ شاهنشاهی (سابق) موضوع: آغاز برنامه امانت بين کتابخانه ها در کشور با شرکت ۱۶ کتابخانه منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی(سابق) موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات بيمارستان قلب بنياد ملکه پهلوی منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم امور خانواده وزارت بهداری. منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: تأسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. .- تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز. منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز. منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
آذر 83
40 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
60 پست