# وبلاگ
سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه بنيادپهلوی سابق برای بهترين آثار تآليفی و ترجمه ای منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
سال: ۱۳۱۶ موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹
/ 0 نظر / 14 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی موضوع: تآسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز مدارک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان ليلی و مجنون مکتبی شيرازی در چهار مجلس در تبريز منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
سال: ۱۲۶۸ موضوع: چاپ نخستين کتاب قطع خشتی در تهران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. چاپ سوم، تهران: انتشارات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت خانم ليلی ايمن در هيآت اجراييه و نايب رييسی دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان منبع: اصطلاحنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
سال: ؟ موضوع: عضويت ايران در دفتر بين المللی کتاب برای نسل جوان از طريق شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
سال: ۱۹۷۴ميلادی موضوع: در يافت جايزه هانس کريستيان آندرسن توسط فرشيد مثقالي، مصور ايرانی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
سال: ۱۳۷۳ هجري شمسيموضوع: انتشار كتاب « دستنامه قواعد فهرست نويسي»منبع: صديق بهزادي، ماندانا. « دستنامه قواعد فهرست نويسي» .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید