# وبلاگ
سال: ۱۳۳۴ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين رمان يا مجموعه داستانهای فارسی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۳۲ رخداد: آغاز ارائه جايزه سالانه مجله دنيای سخن برای بهترين کتابی که ار ادبيات خارجی به زبان فارسی ترجمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۶۳ رخداد: انتشار ويرايش اول سر عنوان موضوعی فارسی منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش اول - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۴۷ رخداد: تآسيس مرکز اسناد و مدارک علمی ايران Iranian Documentation Centre-IRANDOC منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
سال: ۱۳۴۵ موضوع: چاپ جلد اول دايرة المعارف فارسی غلامحسين مصاحب منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع:‌تآسيس نخستين چاپخانه سنگی در ايران منبع: صافی، قاسم. از چاپخانه تا کتابخانه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۶
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان ليلی و مجنون مکتبی شيرازی در چهار مجلس در تبريز منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
سال: ۲۵۳۳ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس کتابخانه و مرکز اطلاعات مؤسسه ملی آموزش بزرگسالان منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- تهران: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. .- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید