# پرشین_بلاگ
سال: ۱۳۵۹ رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
سال: ۱۳۱۶ موضوع:‌ تآسيس کتابخانه ملی ايران منبع:‌ اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۲۳۹
/ 0 نظر / 11 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
سال: ۲۱۵-۲۱۶ ؟ موضوع: چاپ کتاب هاب اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنز الحيات، رازها، جباران، ارتنگ، (ارژنگ) از مانی به عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
سال: ۱۳۴۱ هجری شمسی موضوع: تآسيس شورای کتاب کودک منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۸۲
/ 0 نظر / 8 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
سال: سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶و ۱۹۸۸ ميلادی موضوع: عضويت خانم توران مير هادی از ابران در هيآت داوران بين المللی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم امور خانواده وزارت بهداری. منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
سال: پيشاز اسلام موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافي، قاسم. از چاپخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
سال: ۲۱۵ - ۲۱۶ موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید