# پرشین_بلاگ
سال: ۱۳۵۹ رخداد: چاپ فرهنگ اصطلاحات کومانتاسيون از عبدالحسين آذرنگ منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
سال: ۱۳۴۳ رخداد: آغاز استفاده ز شماره و تاريخ ثبت کتابخانه ملی به عنوان جايگزين تاريخ حق مؤلف در انتشارات منبع: اصطلاحنام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
سال: ۱۳۶۱ رخداد: آغاز ارائه جايزه کتاب برگزبده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منبع: اصطلاحنام کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
سال: ۲۵۳۰ شاهنشاهی موضوع: تآسيس مرکز مدارک فنی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران منبع: سياست اطلاعات علمی در کشور. تهران، مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
سال:‌ پيش از اسلام؟ موضوع: بنا به روايت فردوسی در کتاب شاهنامه خط فارسی توسط لهراسب بوجود آمد منبع: صافی، قاسم . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
سال: ۱۳۴۹ هجری شمسی موضوع: برگزاری اولين هفته کتاب کودک از ۱۴ تا ۲۱ فروردين منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
سال: ۲۵۳۱ شاهنشاهی (سابق) موضوع: تأسيس مرکز اسناد و کتابخانه جمعيت امور تنظيم امور خانواده وزارت بهداری. منبع: سياست اطلاعات علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
سال: ۱۲۵۹ موضوع: چاپ نخستين کتاب چاپ مصور سنگی تحت عنوان (ليلی و مجنون مکتبی شيرازی) در چهار مجلس در تبريز. منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
سال: ۲۱۵ - ۲۱۶ موضوع: چاپ کتاب های اوستا، شاپورگان، انجيل کبير، کنزالحيات، رازها، جباران، ارتنگ(ارژنگ)، از مانی به عنوان اولين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید