سال: دوره سامانيان
موضوع: بوجود آمدن خط پهلوي ساساني
منبع: ابرامي، هوشنگ. ٬ شناختي از دانش شناسي٬.- تهران: انجمن كتابداران ايران، ۱۳۵۶، ص ۱۴.

/ 0 نظر / 4 بازدید