سال: ۱۳۴۸ - ؟ هجری شمسی

موضوع: وضع قانون حق مؤلف در ايران

منبع: اصطلاحنامه کتابداری - ويرايش دوم - کتابخانه ملی ايران - ص ۱۱۹

/ 0 نظر / 3 بازدید